Absolwentka dramatologii, doktorantka Katedry Performatyki przygotowująca rozprawę „Noise − performatywność odbioru”. Publikowała w magazynach „Glissando”, „Didaskalia”, „Audiosfera. Koncepcje−Badania−Praktyki”.


Znalezione artykuły