Informacja o RODO

Jeszcze 2 minuty czytania

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy unijne w zakresie ochrony danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO). RODO ujednolica i w sposób bezpośredni reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo danych naszych subskrybentów, klientów i kontrahentów jest dla nas najwyższym priorytetem.

W szczególności kluczową kwestią jest zagwarantowanie prawidłowej realizacji praw osób, których dane dotyczą.

 1. Czym jest RODO?

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to ma na celu rozszerzenie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

 1. Od kiedy obowiązuje RODO?

Rozporządzenie obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 1. Kto jest administratorem Państwa Danych Osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Dom Spotkańz Historią (DSH) z siedzibą w Warszawie, adres: Karowa 20, kod pocztowy: 05-077 Warszawa.

 1. Jakie są podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych przez administratora?

Zgodnie z art. 5 RODO przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie
z zasadami:

 1. legalności – dane osobowe są przetwarzane przy spełnieniu wszystkich wymogów prawa, w tym w szczególności posiadania jednej z podstaw przetwarzania, o których mowa w art. 6 i 9 RODO;
 2. rzetelności – dane są przetwarzane przy dopełnieniu zgodności z prawem na każdym etapie przetwarzania;
 3. przejrzystości – charakter operacji przetwarzania danych osobowych wykonywanych przez administratora musi być jasny dla osób, których dane dotyczą;
 4. ograniczenia celu – dane są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z celami dla których zostały zebrane;
 5. minimalizacji danych – dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne przy realizacji celów, dla których są przetwarzane;
 6. prawidłowości – dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe
  w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 7. ograniczenia przechowywania – dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane.
 8. integralności i poufności – dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
 9. rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów RODO i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.
 1. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych na podstawie RODO, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych osobowych (w tym prawo do uzyskania kopii danych),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób (dotyczy to w szczególności osób, które wyraziły zgodę na świadczenie usługi „Newsletter” poprzez formularz kontaktowy, zamieszczony na stronach internetowych dwutygodnik.com

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Czyje Dane osobowe gromadzimy?

Administrator gromadzi dane osobowe od różnych osób fizycznych w kontekście swojej działalności, w tym od:

 • pracowników;
 • przedstawicieli naszych dostawców lub odbiorców, klientów i innych kontaktów biznesowych;
 • wykonawców;
 • współpracowników,
 • uczestników konkursów, warsztatów,
 • użytkowników naszych stron internetowych;
 • konsumentów;
 • osób, które kontaktują się z nami w dowolny sposób; oraz
 • osób ubiegających się o pracę.

  7. Bezpieczeństwo Danych osobowych

Podejmujemy dostępne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa Danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub wykorzystaniem, przypadkową utratą i nieupoważnionym dostępem, nieuprawnioną modyfikacją lub ujawnieniem.

          8. Przechowywanie Danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe tak długo, jak będą one potrzebne do celów określonych powyżej, a zatem okres ten może różnić się w zależności od Państwa kontaktów z nami. Jeżeli nie będzie uzasadnionej potrzeby przechowywania Państwa danych, zostaną one usunięte.

         9. Prawa, które Państwu przysługują

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przyznają prawa osobom fizycznym w odniesieniu do Danych osobowych na ich temat, które są w posiadaniu Administratora Jeśli chcą Państwo np. zażądać kopii Danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat lub zażądać poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o wysyłanie pisemnych wniosków na adres Administratora.

Jeżeli zdecydują się Państwo, że nie chcą otrzymywać od nas newslettera mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania takich informacji, kontaktując się z nami pod adresem: abi@dsh.waw.pl.

       10. Uzyskiwanie dostępu do informacji i ich korygowanie

Dokładność i aktualność informacji i danych jest dla nas bardzo ważna. Nieścisłe lub niekompletne informacje mogą mieć wpływ na nasze kontakty z Państwem. Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich zmianach, które mogą być wymagane w Państwa danych osobowych kontaktując się z nami pod adresem:abi@dsh.waw.pl


       11. Zmiany w niniejszej Informacji

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem pocztowym siedziby Administratora oraz elektronicznie poprzez adres e-mail: abi@dsh.waw.pl

ilustracja: Gerd Leonhard CC BY-SA 2.0