Dostępność

Deklaracja dostępności strony Dwutygodnik.com

Podmiot: Dom Spotkań z Historią

Dane teleadresowe

Dwutygodnik
Dom Spotkań z Historią
Karowa 20
00-324 Warszawa

Tel. do recepcji: +48 22 255 05 00

Data publikacji strony internetowej: 23.04.2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 23.04.2019
Data ostatniej aktualizacji Deklaracji dostępności: 20.03.2023

Informacja o dostępności

Dom Spotkań z Historią (DSH) zobowiązuje sie zapewnić dostępność stron:

dwutygodnik.com
dwutygodnik.net
dwutygodnik.org
biweekly.pl
biweekly.com.pl

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dostępnego pod wymienionymi adresami.

Serwis dwutygodnik.com oraz podstrony to internetowy magazyn poświęcony kulturze, na którym publikowane są artykuły, poezja, ilustracje.

Wygląd witryny określają kaskadowe arkusze stylów CSS, po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest częściowo dostępna i częściowo zrozumiała dla użytkownika. Struktura informacji wyświetlana bez udziału arkuszy stylów będzie sukcesywnie korygowana.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych;
– brak opisów alternatywnych, tytułów i dłuższych opisów dla części zdjęć i grafik;
– nie wszystkie linki są podkreślone;
– hierarchia nagłówków wymaga poprawy;
– nagłówki nie są odpowiednio zagnieżdżone;
– nie wszędzie cele linków wynikają z treści linków.

Wyłączenia:
– część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna dzieł sztuki i rzemiosła) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia audiodeskrypcji.

Powyżej wymienione wyłączenia i niezgodności będą adresowane i w czasie bieżących prac nad stroną oraz uzupełniania aktualnych treści, dostosowywane do wymagań obowiązujących w ramach ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wersja z powiększonym kontrastem

Istnieje możliwość włączenia większego kontrastu elementów widocznych na stronie poprzez włączenie opcji „Zwiększ kontrast”, dostępnej w głównym menu.

Uwagi do serwisu internetowego

W przypadku uwag, zauważonych błędów lub nieprawidłowego działania funkcji serwisu, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: m.jakubowiak@dwutygodnik.com

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: m.jakubowiak@dwutygodnik.com

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienie dostępności.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej zbiorów Domu Spotkań z Historią lub jej zawartości chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dom Spotkań z Historią dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dom Spotkań z Historią może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Dom Spotkań z Historią odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

Przed budynkiem na ul. Karowej znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na stanowisku recepcji znajduje się instrukcja do nawigacji po budynku w języku polskim i angielskim.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie niskiego parteru.

Obecnie w instytucji nie ma oprogramowania, które umożliwia korzystanie z zasobów Archiwum Historii Mówionej osobom niewidomym i niedowidzącym.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Wejście dla gości od ul. Karowej wyposażone jest w podnośnik schodowy. Udźwig platformy wynosi 225 kilogramów. Platformę obsługuje pracownik lub pracownica recepcji DSH.

Droga ewakuacyjna od ul. Karowej wyposażona jest również w podnośnik schodowy, pozwalający osobom poruszającym się na wózku pokonać trzy stopnie schodów prowadzących od wejścia w dół korytarza.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są trzy kondygnacje:
parter: recepcja, szatnia, przestrzeń wystawiennicza, sala konferencyjna, księgarnia i kawiarnia
niski parter: sale edukacyjne
antresola: czytelnia.

Osoby z niepełnosprawnością wzrokową

Na drzwiach wejściowych do DSH znajduje się tabliczka z informacjami zapisanymi alfabetem Braille’a

Wejście dla gości zabezpieczone jest bramkami antykradzieżowymi, które zwężają światło wejścia i mogą stanowić utrudnienie dla osób z dysfunkcją wzroku.

Przy recepcji znajduje się plan tyflograficzny z rozkładem pomieszczeń znajdujących się na parterze.

Na poziomie niskiego partery na korytarzu obok sal edukacyjnych znajduje się plan tyflograficzny z rozkładem pomieszczeń na niskim parterze

Wzdłuż schodów prowadzących na niski parter poręcze znajdują się tylko wzdłuż części biegu.

Na poręczach wzdłuż schodów oraz na drzwiach do pokoi biurowych, sali konferencyjnej, toalet, toalety dla osób z niepełnosprawnościami oraz pomieszczenia dla opiekunek i opiekunów z dzieckiem znajdują się tabliczki z informacjami zapisanymi alfabetem Braille’a.

Osoby z niepełnosprawnością słuchową

W recepcji Domu Spotkań z Historią znajduje się pętla indukcyjna.

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego za pośrednictwem urządzenia mobilnego, którym dysponuje recepcja Domu Spotkań z Historią. 

W kwestiach dotyczących dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej prosimy o kontakt z koordynatorką ds. dostępności Urszulą Kubiszyn – adres e-mail: koordynator@dsh.waw.pl, numer telefonu: 22 255 05 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dom Spotkań z Historią dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Dom Spotkań z Historią niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.