Urodzinowy numer 80. – wydanie Czytelników!
fot. Katarzyna Piądłowska

Urodzinowy numer 80.
– wydanie Czytelników!

Jeszcze 3 minuty czytania

Internetowe pismo dwutygodnik.com, wydawane przez Narodowy Instytut Audiowizualny, istnieje już trzeci rok. Przez ten czas napełniliśmy sieć gigabajtami treści: tekstami, materiałami audio i wideo, które czytelnicy linkowali na niezliczonych blogach, stronach i portalach społecznościowych. Trzecie urodziny to idealna okazja, by dwutygodnikowy przepływ informacji stał się jeszcze bardziej dynamiczny, dlatego urodzinowy 80. numer (data wydania: 13 kwietnia 2012) w całości oddać chcemy czytelnikom.

Szczególnie ciekawią nas teksty o zjawiskach artystycznych i projektach występujących lokalnie, które często bywają pomijane przez kulturalną prasę – wystawy, przedstawienia, pokazy filmowe czy koncerty. Ciekawi nas, w jaki sposób o kulturze myśli się poza głównymi ośrodkami. Czy podróżując między Warszawą, Wrocławiem a Krakowem, nie mijamy miejsc, w których o sztuce i kulturze myśli się odważniej i mądrzej? Lub inaczej. Jesteśmy też otwarci na materiały dotyczące zjawisk i wydarzeń artystycznych poza Polską. Chcemy wiedzieć, jakich tematów Waszym zdaniem brakuje w prasie kulturalnej, także w dwutygodnik.com.

Numer urodzinowy będzie więc projektem partycypanckim i trochę partyzanckim – a jego celem jest walka o treść: temat, myśl, tekst.

–   materiały prosimy przesyłać w wersji elektronicznej od 21 marca do 4 kwietnia na adres redakcja@dwutygodnik.com wraz z krótkim biogramem autora, informacją, jakiej dziedziny dotyczy tekst, oraz hasłem „NUMER 80” w tytule wiadomości;
–   z nadesłanych tekstów redakcja wybierze te, które złożą się na urodzinowe 80. wydanie;
–  recenzje powinny liczyć od 4 do 6 tys. znaków (ze spacjami); natomiast eseje, analizy i wywiady – do 12 tys. znaków;
–   przyjmujemy także materiały fotograficzne i ilustracje, pliki audio i wideo;
–   redakcja ma prawo do zmian i skrótów;
–   wywiady przyjmujemy tylko po autoryzacji;
–   nie przyjmujemy tekstów autorstwa osób związanych z działalnością instytucji, które są organizatorami lub współorganizatorami opisywanych wydarzeń;
–   autorzy opublikowanych tekstów otrzymają honoraria na podstawie umów zawartych z Narodowym Instytutem Audiowizualnym po ogłoszeniu wyników;
–   przyjmujemy jedynie niepublikowane nigdzie dotąd teksty autorów, którzy dotąd nigdy nie publikowali w dwutygodnik.com; każdy autor może przesłać tylko jeden tekst.

Dalsze szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.


***

REGULAMIN KONKURSU „NUMER 80”

§ 1   OrganizatorOrganizatorem Konkursu „NUMER 80.” jest Narodowy Instytut Audiowizualny, wydawca internetowego czasopisma dwutygodnik.com.
§ 2
    Definicje
W Regulaminie poniższym pojęciom nadano następujące znaczenia:
(1)    NInA/Organizator – Narodowy Instytut Audiowizualny, wydawca internetowego czasopisma dwutygodnik.com, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, NIP 525-234-20-56, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr. RIK 59/2005.
(2)    dwutygodnik.com – internetowe czasopismo wydawane przez NInA pod adresem www.dwutygodnik.com.
(3)    Konkurs – konkurs „NUMER 80.” organizowany przez NInA.
(4)    Uczestnik/Autor – osoba fizyczna powyżej 13 roku życia, która nadeśle w wyznaczonym terminie na wskazany adres mailowy Utwór swojego autorstwa z chęcią wzięcia udziału w Konkursie.
(5)    Utwór – zgłoszony przez Uczestnika do Konkursu tekst w języku polskim, fotografia, ilustracja, materiał audio lub wideo, do którego Uczestnikowi przysługują wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe.
(6)    Redakcja – redakcja dwutygodnik.com.
(7)    Umowa –umowa o dzieło z przeniesienim praw lub umowa licencyjna zawarta pomiędzy NInA i Autorem w związku z publikacją Utworu w dwutygodnik.com.

§ 3    Konkurs

 1. Konkurs trwa od 21 marca do 4 kwietnia 2012 r.
 2. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje Autor Utworu, lub osoba przez niego upoważniona, przesyłając podczas trwania Konkursu Utwór w wymaganym formacie na adres redakcja@dwutygodnik.com wraz z krótkim biogramem Autora, informacją, jakiej dziedziny dotyczy tekst, oraz hasłem „NUMER 80.” w tytule wiadomości.
 3. Zgłoszenie do Konkursu, o którym mowa w ust. 2 powyżej oznacza zgodę na warunki określone w poniższym regulaminie.
 4. Nagrodą w Konkursie jest publikacja Utworu oraz honorarium autorskie należne na podstawie Umowy.                                                                                                                                                      

§ 4     Uczestnicy

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna powyżej 13 roku życia z wyłączeniem osób, które już wcześniej publikowały w dwutygodnik.com.
 2. Jeśli Uczestnikiem będzie osoba niepełnoletnia, musi ona zapewnić od rodzica lub opiekuna prawnego zgodę na akceptację wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie osoby niepełnoletniej odbywa się przy pełnej wiedzy i odpowiedzialności opiekunów prawnych. 
 3. Z udziału w Konkursie wyłączone są także osoby zatrudnione w instytucjach, stowarzyszeniach  lub innych organizacjach, które są organizatorami lub współorganizatorami wydarzeń, o których mowa w nadesłanych Utworach, a także osoby związane jakimkolwiek innym stosunkiem cywilno-prawnym z instytucjami, stowarzyszeniami lub innymi organizacjami pozostającymi w związku z opisywanym wydarzeniem.
 4. Uczestnik, którego Utwór zostanie wybrany przez Redakcję do publikacji, w celu zawarcia Umowy jest zobowiązany udostępnić na prośbę NInA swoje dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy.

                                                                                                                                                  § 5      Wymogi dotyczące Utworów

 1. Każdy Autor może zgłosić do Konkursu tylko jeden Utwór.
 2. Do Konkursu będą kwalifikowane wyłącznie Utwory nigdzie wcześniej nie opublikowane.
 3. Utwory podpisane jedynie pseudonimem nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
 4. Wymagania techniczne dotyczące Utworów:
  -       pliki tekstowe o następującej objętości: recenzje - od 4 do 6 tys. znaków ze spacjami; autoryzowany wywiad, esej, analiza - do 12 tys. znaków ze spacjami;
  -       pliki tekstowe – w formacie doc, odt lub txt; pliki wideo - w formacie flv; audio - w formacie mp3, grafika – w formacie jpg lub png.
 1. Do Konkursu nie zostaną przyjęte przez NInA Utwory sprzeczne z zasadami dobrego obyczaju i/lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności o charakterze wulgarnym i obscenicznym; naruszające obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawo autorskie, prawa pokrewne, prawo do wizerunku, prawo własności przemysłowej.

                                                                                                                                                                          §6    Jury

 1. Wyboru Utworów do publikacji dokonuje Redakcja dwutygodnik.com.
 2. Redakcja dwutygodnik.com będzie się kierować w wyborze kryterium jakości merytorycznej i językowej Utworów, nie jest jednak zobowiązana do podawania przyczyn przyjęcia bądź odrzucenia danego Utworu.
 3. Decyzje Redakcji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

                                                                                                                                          § 7    Wykorzystanie nadesłanych Utworów

 1. Autor z chwilą przekazania NInA Utworu oświadcza, że Utwór jest dziełem oryginalnym, przysługują mu do niego nieograniczone i wyłączne autorskie prawa majątkowe, nie jest on obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich i nie narusza przepisów prawa, ani interesów lub praw osób trzecich oraz Utwór nie był dotychczas publikowany.
 2. Autor na podstawie Umowy przenosi na NInA autorskie prawa majątkowe do nadesłanego Utworu lub udziela NInA licencji niewyłącznej do korzystania z Utworu na poniższych polach eksploatacji:
  -       utrwalenie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, niezależnie od ilości egzemplarzy,
  -       wprowadzenie do obrotu  bez względu na przeznaczenie,
  -       wprowadzenie do pamięci komputera  oraz  przenośnych urządzeń elektronicznych,
  -       rozpowszechnianie, w tym: w sieciach informatycznych, w internecie, a także w inny sposób, tak aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  -       wykorzystanie w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez NInA w Internecie, w tym na stronach internetowych NInA,
  -       publiczne odtworzenie, nadawanie, wyświetlanie,
  -       wykorzystanie w utworach multimedialnych, audiowizualnych,
  -       udostępnianie w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez NInA w Internecie, w tym na stronach internetowych NInA.
 3. Redakcja ma prawo, w przypadku Utworów zaakceptowanych do publikacji, do sporządzenia opracowania nadesłanego Utworu, w szczególności przeróbki, adaptacji, sporządzania wersji obcojęzycznych, skrótów, redakcji.
 4. Autor wybranego do publikacji Utworu zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw wskutek nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez NInA lub zasądzenia od NInA roszczeń – do zwrotu na wezwanie NInA całości pokrytych roszczeń oraz związanych z tym wydatków, w tym kosztów postępowań. Autor zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój koszt, na wezwanie NInA lub właściwego organu, do każdego postępowania toczącego się z udziałem NInA a będącego konsekwencją wykorzystywania Utworu.                                                                                                                                                     

§ 8      Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez NInA ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych – Organizator Konkursu. 
 2. NInA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany lub zamknięcie Konkursu, z powodów niezależnych.